DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN CẨM QUAN NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Chín 7, 2016 1:52 chiều
                          DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
 TT      Họ và tên     Ngày sinh    Thường trú        Chức vụ     Trình độ CM   Ghi chú
1 Hoàng Thị Thanh  16/04/1966      Cẩm Quan           HT           ĐH
2 Võ Thị Hoa 10/05/1963      Cẩm Quan         P. HT           CĐ
3 Trần Thị Hoa 10/10/1962       Cẩm Quang         P.HT          ĐH
4  Vũ Thị Ngụ 05/03/1963       Cẩm Quan         GV          ĐH
5 Nguyễn Thị Nhung 02/03/1968       Cẩm Quan         GV         ĐH
6 Trần Thị Hiếu 12/03/1973       Cẩm Quan         GV         ĐH
7 Phạm Thị Chính 22/06/1973       Cẩm Quan         GV         ĐH
8 Hồ Thị Vân 18/06/1973       Cẩm Quan        GV         ĐH
9 Chu Thị Tân 21/11/1974       Cẩm Quan        GV         ĐH
10 Nguyễn Thị Lý  04/05/1967       Cẩm Quan         GV         ĐH
11  Đặng Thị Diệu 12/01/1966       Cẩm Quan        GV         ĐH
12 Trần Thị Thu Thủy  12/09/1969       Cẩm Quan        GV         ĐH
13  Vũ Thị Dung 01/01/1973       Cẩm Quan        GV         ĐH
14  Lê Thị Cúc 05/02/1983       TTCX        GV         ĐH
15 Nguyễn Thị Hiếu 20/01/1972       Cẩm Quan       GV         ĐH
16 Nguyễn Thị Lãm 08/07/1981       Cẩm Quan       GV         ĐH
17 Lê Thị Trâm 01/03/1984       Cẩm Quan       GV         ĐH
18 Chu Thị Cảnh  05/08/1982       Cẩm Huy       GV        ĐH
19 Nguyễn Thị Hằng  02/08/1983       Cẩm Huy       GV        ĐH
20 Nguyễn Thị Hiếu  20/06/1985       Cẩm Quan       GV        ĐH
21 Nguyễn Thị Hải 15/06/1987       TTCX       GV         ĐH
22 Võ Thị Hương 20/08/1988       Cẩm Quan       GV         ĐH
23 Vũ Thị Thu 17/08/1990       Cẩm Quan       GV        ĐH
24 Nguyễn Thị Hằng 25/09/1989        Cẩm Sơn       GV        ĐH
25 Nguyễn Thị Minh 13/02/1991     Cẩm Quan       GV         CĐ
26 Bùi Thị Nga 20/04/1965       TTCX       KT        TC
27 Trần Thị Mơ 04/09/1987       Cẩm Bình       YT        TC
28 Đường Thị Thảo  02/05/1987       Cẩm Quan       GV        TC
29 Lê Thị Ngân  13/05/1989       Cẩm Quan       GV         TC
30 Đặng Thị T. Hằng  14/02/1988       TTCX       GV       TC
31 Đậu Thị Tú  06/04/1981       TTCX     NVND       TC
32 Lê Thị Hằng 17/06/1987       Cẩm Quan     NVND       TC
33 Võ Thị Hồng Hạnh 15/05/1956       Cẩm Quan     NVND       TC
34 Nguyễn Thị Thùy  22/02/1988       Cẩm Quang     NVND       TC
35 Nguyễn Thị Liên 30/08/1986       Cẩm Quan     NVND       TC
 36  Nguyễn Thị Hạnh   14/10/1991  Cẩm Hưng     NVND       TC